Activitati

In cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, in prezent se deruleaza proiecte de cercetare in care sunt implicate toate cele 3 departamente:

Departamentul de Electrotehnica – ELTH

Departamentul de Masini, Materiale si Actionari Electrice – MMAE 

Departamentul de Masurari, Aparate Electrice si Convertoare Statice – MAECS

Department of Measurements, Electrical Devices and Static Converters – Faculty of Electrical Engineering – UPB –  is proud to participate in FARCROSS: FAcilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation is an R&D project financed by the European Commission under Horizon2020 Programme (Grant Agreement No 864274) and spans on the period October 2019 – September 2023.

The FARCROSS project intends to connect major stakeholders of the energy value chain and demonstrate integrated hardware and software solutions that will facilitate the “unlocking” of the resources for the cross-border electricity flows and regional cooperation.

The project will promote state-of-the art technologies to enhance the exploitation/capacity/efficiency of transmission grid assets, either on the generation or the transmission level. The hardware and software solutions will increase grid observability to facilitate system operations at a regional level, exploit the full potential of transmission corridors for increased electricity flows that will facilitate transition to flow-based regional market coupling; consider cross-border connections and their specific ICT and grid infrastructure; use a wide-area protection approach to ensure the safe integration of renewable energy sources into the grid; mitigate disturbances; increase power system stability.

One of the main objectives of the project is to test the state-of-the-art digital technologies, installed on the power grid and communication infrastructure, such as power flow controllers(MPFC), dynamic line rating sensing systems (DLR)  and wide-area monitoring systems (WAMS), for optimally exploiting and maximising the capacity and security of transmission corridors.

DMAECS este partener in proiectul FARCROSS: Facilitarea transmiterii transfrontaliere a energiei electrice prin inovare este un proiect de cercetare și dezvoltare finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Horizon2020 (Acordul de subvenție nr. 864274) și se întinde pe perioada octombrie 2019 – septembrie 2023.

Proiectul FARCROSS intenționează să conecteze principalele părți interesate ale lanțului valoric energetic și să demonstreze soluții integrate hardware și software care să faciliteze „deblocarea” resurselor pentru circulațiile de putere transfrontaliere și cooperarea regională.

Proiectul va promova tehnologii de ultimă generație pentru a spori exploatarea / capacitatea / eficiența activelor rețelei de transport, fie la nivel de generare, fie la nivel de transport. Soluțiile hardware și software vor crește observabilitatea rețelei pentru a facilita operațiunile sistemului la nivel regional, vor exploata întregul potențial al coridoarelor de transport pentru creșterea circulațiilor de putere care vor facilita trecerea la cuplarea pieței regionale bazate pe circulații de putere; vor lua în considerare conexiunile transfrontaliere și infrastructura lor specifică TIC și de rețea; vor utiliza o abordare de protecție pe o suprafață largă pentru a asigura integrarea sigură a surselor de energie regenerabilă în rețea; vor atenua perturbările; vor crește stabilitatea sistemului electroenergetic.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este testarea tehnologiilor digitale de ultimă generație, instalate pe rețeaua de energie electrică și infrastructura de comunicații, cum ar fi controlerele de circulație de putere (MPFC), sisteme de calcul dinamic al capacității liniilor (DLR) și sisteme de monitorizare la distanțe mari (WAMS), pentru exploatarea și maximizarea optimă a capacității și securității coridoarelor de transport.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS

 Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Polul de competitivitate – CREVIS, este unul din principalele proiecte de Cercetare & Dezvoltare derulate în regiune. CREVIS reprezintă o colecție ambițioasă de proiecte ce urmărește crearea primului centru de excelență din Europa pentru monitorizarea de la distanță, instruirea resurselor, simularea și monitorizarea prin intermediul realității augmentate și a realității virtuale în sectorul infrastructurilor critice, simulate într-un cub de realitate virtuală cu imersie.

Polul de competitivitate – CREVIS  urmărește creșterea productivității economice în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente acestora, prin realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare, care urmează să folosească tehnici inovative de realitate virtuală și augmentată, împreună cu tehnici de monitorizare pentru asigurarea securității obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a instruirii personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.

Mai multe informatii la adresa: www.crevis.ro

PN-II-PT-PCCA-2011-3 – ToMeMS

“Instrumente şi metodologii avansate pentru modelarea multifizică şi simularea micro comutatoarelor de radio frecvenţă” (Advanced Tools and Methodologies for the Multiphysics Modelling and Simulation of RF MEMS Switches)

Obiectivul proiectului este dezvoltarea cunoaşterii în domeniul RF-MEMS, prin cercetare fundamentală şi aplicativă finalizată cu o nouă metodologie de modelare în care sunt cuplate fenomene electromagnetice, mecanice şi de curgerea fluidelor, pentru proiectarea microcomutatoarelor de radio-frecvenţă.

Proiectul este derulat în cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electrotehnică, Centrul de Inginerie Electrică Asistată de Calculator (UPBCIEAC: http://www.lmn.pub.ro). Pentru mai multe detalii, vizitaţi http://mems.lmn.pub.ro .

Retele active de distributie. Identificarea parametrilor de model si analiza functionarii cu PMU

ActiveDGMode

http://activedgmodel.microderlab.pub.ro/

‘Flexible smart metering for multiple energy vectors with active prosumers — FLEXMETER’

Home